hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn Ezsale Ezsale

Web Quản Lý: Giao Việc Cho Nhân Viên

Giao Việc Cho Nhân Viên

Khách hàng: tổng số khách hàng, thêm mới khách hàng nhỏ lẻ hoặc theo file. Đồng bộ file khách hàng cũ. Tìm trực tiếp khách hàng thông qua thông tin, sđt. 

Công việc: tạo ra nhiều chiến dịch, sales nhận đồng thời nhiều cv cùng lúc. 

Trong phần tạo công việc bao gồm các mục: thông tin chung, kịch bản, phiếu kết quả, đào tạo (đưa file, link, ảnh,…), đề thi (thiết kế câu hỏi để kiểm tra phần đào tạo chuẩn chưa).

Video Hướng Dẫn:

Rate this post